คอนกรีตผสมเสร็จ (RMC) :  คอนกรีตทนทาน [DURABILLITY]

คอนกรีตทนทาน

คอนกรีตทนไอทะเลซีแพค

cpac

รายละเอียด

 • ปฎิวัติแนวคิดของคอนกรีตสำหรับงานชายฝั่งทะเล ด้วยคุณสมบัติของคอนกรีตที่พัฒนาขึ้นพิเศษ สำหรับงานชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ สามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งมีอยู่ในน้ำทะเล ไอทะเล น้ำกร่อย น้ำใต้ดิน และ ดินเค็ม ซึ่งได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย) โดยทั้ง คลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-15 กิโลเมตร ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ระยะห่างของสิ่งก่อสร้างงานคอนกรีตที่ห่างจากชายฝั่งทะเล มีผลต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคอนกรีต โดยในระยะ 5 กิโลเมตร คอนกรีตจะเกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง และความเสียหายจะเกิดช้าลงเมื่อระยะห่างจากชายฝั่งมากขึ้น แต่ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ในช่วง 15 กิโลเมตร จึงแบ่งได้การเกิดความเสียหายเป็น 2 ระดับ คือรุนแรง และปานกลางคลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 5-15 กิโลเมตร (ความเสียหายระดับปานกลาง)


คุณสมบัติ

 • ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต โดยสามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 1,000 – 10,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 150-1,500 ppm

คอนกรีตทนดินเค็ม-น้ำเค็มซีแพค

cpac
รายละเอียด

 • คอนกรีตที่ออกแบบมา เพื่อให้มีคุณสมบัติ ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งสะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งคอนกรีตทนดินเค็มซีแพคได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) โดยทั้ง คลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต คลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง


เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างที่สัมผัสกับ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ที่สะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม

คุณสมบัติ

 • ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต โดยสามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000 – 27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm
  คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค

cpac
รายละเอียด

 • ชะลอความเสียหายของโครงสร้างจากซัลเฟต ด้วยคอนกรีตพิเศษที่มีความสามารถต้านทานซัลเฟตสูงสุด ด้วยหลักการลดการขยายตัวของคอนกรีตเนื่องจากซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คอนกรีตแตกร้าว เหล็กเสริมเป็นสนิม จนสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักในที่สุด โดยการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ให้มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำที่สุด และผสมวัสดุปอซโซลานในปริมาณที่เหมาะสม ให้คอนกรีตมีเนื้อแน่น ต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟต


เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสารซัลเฟต เช่น ในดิน น้ำใต้ดิน น้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

 • เนื่องจากมีการลดสารประกอบในคอนกรีตที่ทำปฎิกิริยากับซัลเฟต ทำให้อัตราการขยายตัว และแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตลดลง
  มีความทนทานสูง สามารถต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟตได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไป
  สะดวก และรวดเร็วในการเทมากกว่า ด้วยอนุภาคที่กลมของปอซโซลาน ทำให้คอนกรีตสามารถลื่นไหล แทรกตัวระหว่างเหล็กเสริมที่หนาแน่นได้ดี

คอนกรีตทนกรดซีแพค

cpac
รายละเอียด

 • คอนกรีตที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของคอนกรีต ในสภาวะที่สัมผัสกรด ด้วยการใส่สารผสมเพิ่มที่มีความละเอียดสูง ทำให้คอนกรีตมีความหนาแน่นและแข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไป มีความทนทานต่อสภาวะความเป็นกรดได้ดี เพราะโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในสภาวะนี้ เนื้อซีเมนต์และหินทรายจะถูดกรดกัดกร่อน ทำให้เนื้อคอนกรีตถูกทำลายหายไป มีผิวที่ขรุขระเป็นโพรง และส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพเป็นกรด เช่น พื้นที่บริเวณดินเปรี้ยว เช่นในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก โรงงานหรือแหล่งผลิต ที่มีการใช้กรดในการผลิต หรือได้กรดจากกระบวนผลิต เช่น โรงงานผักและผลไม้ดอง โรงงานแปรรูปยางพารา โรงงานแบตเตอรี่ บ่อขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงาน

คุณสมบัติ

 • มีความหนาแน่น และแข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไป


คอนกรีตพิมายทนดินเค็มซีแพค

cpac
รายละเอียด

 • คอนกรีตที่ออกแบบมา เพื่อให้มีคุณสมบัติ ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งสะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม คอนกรีตพิมายทนดินเค็มซีแพค ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) โดยทั้งคลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต คลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง

เหมาะสำหรับงานประเภท

 • โครงสร้างที่สัมผัสกับ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ที่สะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็มโดยมีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 240 – 400 กก./ตร.ซม. (กรณีที่ต้องการกำลังอัดมากกว่า 400 กก./ตร.ซม. สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้)

คุณสมบัติ

 • ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต โดยสามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000 – 27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm


คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

 • ไม่ควรเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

 • ควรจี้เขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต และจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง และคงทนเพิ่มขึ้น

 • การบ่มคอนกรีต ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขังน้ำ ใช้น้ำยาสำหรับบ่มคอนกรีต ใช้กระสอบเปียกคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา หรือฉีดด้วยน้ำสะอาดให้ชุ่มตลอดเวลา หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

 • โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มที่เหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HDWatsadu โทร.061-450-9292 หรือ 061-590-9292 

ซื้ออิฐมวลเบา_ติดต่อเรา


Powered by MakeWebEasy.com